Meld inn arrangement

Skal du arrangere et stort arrangement, trenger du å varsle brannvesenet i forkant. Dette er for at alle skal være beredt hvis noe skulle gå galt.

I tillegg til skjemaet under trenger du å skrive et dokument som heter «Melding om arrangement». Denne skal inneholde:

Risikoanalyse

Kartlegging av hva som kan gå galt, hvordan dette kan forhindres, hvilke sikkerhetstiltak er planlagt for å redusere konsekvensene dersom noe galt skjer

Vaktmannskapenes forutsetninger

Antall vakter, instrukser, kompetanse og kommunikasjonsmuligheter internt og eksternt

Fastsetting av persontall

Persontall må fastsettes etter særskilt vurdering av kompetent firma/person. Sikkerhetspersonell/brannvakter skal ha nødvendig opplæring om sikkerhetstiltakene og sikkerhetsrutinene før arrangementet starter og vaktholdet skal stå i forhold til publikumsantallet og risikoen til arrangementet. I dette ligger også at det skal utplasseres tilfredsstillende slokkeutstyr i antall og typer.

Dimensjonering av rømningsveiene

Beliggenhet, antall, adkomst, bredde, merking osv. sett i forhold til beregnet persontall og tilgjengelig rømningstid

Rømningsplan

Slokkeutstyr, rømningsveier, brannkummer osv., sammen med objekter og utstyr som skal benyttes i bygget/området for øvrig, som for eksempel telt, scene, boder

Oversiktskart

Kart med hovedatkomst og eventuell alternativ adkomst for utrykningskjøretøy, brannkummer, plassering av farlig stoff (eks propan)

 

Arrangøren må sørge for at alle brannkummer til enhver tid er tilgjengelige og at det er tilfredsstillende fremkommelighet for utrykningskjøretøyene. For de større arrangementene/festivalene kan ISK Brann og Redning delta på sikkerhetsmøter i forkant.

Det vises til Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) sin veileder Sikkerhet ved store arrangementer. Det forventes at arrangøren er kjent med denne.

 

Skjema må sendes til IHBR senest 4 uker i forkant av arrangementet. Oversendes ikke skjema / dokumentasjon innen fristen vil tillatelse til arrangementet kunne bli avvist.

Fyll ut her:

Kontaktinformasjon

(svar på melding gis per e-post dersom annet ikke er avtalt)

 
 

Om arrangemenetSkriv gjerne så detaljert som mulig.JaNei


JaNei


JaNei


F.eks. Røde Kors
JaNei


JaNei


JaNei

 
 

Vedlegg

Vilkår

  • Skal sette seg inn i og forstå de krav som fremkommer av byggets branninstruks (gjelder ikke arrangementer utendørs).
  • Skal kjenne til brannalarmsentralens plassering og virkemåte, samt verifisere at sentralen er i drift (gjelder ikke arrangementer utendørs).
  • Skal kjenne til brannalarmsentralens plassering og virkemåte, samt verifisere at sentralen er i drift (gjelder ikke arrangementer utendørs).
  • Skal kjenne til plassering av brannslanger og slokkeapparater samt hvordan disse fungerer
  • Skal kjenne til byggets rømningsveier, herunder all utganger og nødutganger. Sørge for at rømningsveiene fungerer som forutsatt, herunder at de ikke låst, blokkert eller lagret ting i rømningsveiene.
  • Har ansvaret for at en eventuell evakuering av lokalene foregår rolig og velorganisert helt ut til bygningens møteplass, og at de evakuerte blir der inntil annen beskjed blir gitt.
  • Skal ved røyk eller brann umiddelbart varsle Brann- og redningsetaten på tlf.nr. 110.