Meld inn arrangement

Skal du arrangere et arrangement i en bygning eller på et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangement, trenger du å varsle brannvesenet i forkant. Dette er for at alle skal være beredt hvis noe skulle gå galt.

I tillegg til skjemaet under trenger du å utarbeide en dokumentasjon som viser hvordan sikkerheten ivaretas. Denne skal bl.a.  inneholde:

Risikoanalyse

Kartlegging av hva som kan gå galt, hvordan dette kan forhindres, hvilke sikkerhetstiltak er planlagt for å redusere konsekvensene dersom noe galt skjer

Vaktmannskapenes forutsetninger

Antall vakter, instrukser, kompetanse og kommunikasjonsmuligheter internt og eksternt

Fastsetting av persontall

Persontall må fastsettes etter særskilt vurdering av kompetent firma/person. Sikkerhetspersonell/brannvakter skal ha nødvendig opplæring om sikkerhetstiltakene og sikkerhetsrutinene før arrangementet starter og vaktholdet skal stå i forhold til publikumsantallet og risikoen til arrangementet. I dette ligger også at det skal utplasseres tilfredsstillende slokkeutstyr i antall og typer.

Dimensjonering av rømningsveiene

Beliggenhet, antall, adkomst, bredde, merking osv. sett i forhold til beregnet persontall og tilgjengelig rømningstid

Rømningsplan/ Prosedyre for evakuering

Slokkeutstyr, rømningsveier, brannkummer osv., sammen med objekter og utstyr som skal benyttes i bygget/området for øvrig, som for eksempel telt, scene, boder

Oversiktskart

Kart med hovedatkomst og eventuell alternativ adkomst for utrykningskjøretøy, brannkummer, plassering av farlig stoff (eks propan)

 

Arrangøren må sørge for at alle brannkummer til enhver tid er tilgjengelige og at det er tilfredsstillende fremkommelighet for utrykningskjøretøyene. For de større arrangementene/festivalene kan Innherred Brann og Redning delta på sikkerhetsmøter i forkant.

Det vises til Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) sin veileder Sikkerhet ved store arrangementer. Det forventes at arrangøren er kjent med denne.

https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veileder-for-sikkerhet-ved-store-arrangementer/

 

Skjema må sendes til IHBR senest 4 uker i forkant av arrangementet. Oversendes ikke skjema / dokumentasjon innen fristen vil  arrangementet kunne bli avvist eller stoppet.

Fyll ut her: