Om Brann og redning

Levanger kommune Brann og Redning  er brannvesenet i Levanger. Samt at Frosta kjøper ledelse og forebyggende tjenester fra Levanger kommune.

Brann og redning sin visjon er:

Ingen drepte i brann eller ulykker.

Ingen skader på egne mannskap eller utstyr.

VÅR BEREDSKAP – DIN SIKKERHET

Brann og redning ble en enhet i Levanger kommune fra 1/1-22, etter at Verdal trakk seg fra samarbeidet.

Besøk kommunenes nettsider:

 

 

Tidligere organisering:

Brannvesenet ble vedtatt overført fra Levanger og Verdal kommuner til Innherred samkommune fra 17.12.09 til enhet Brann og redning. Videre ble IHBR egen juridisk enhet som et §27-samarbeid for kommunene Levanger og Verdal fra 1.1.2018.

I vedtektene står det at IHBR skal løse deltakerkommunenes oppgaver innen:

  • Aktivt arbeid med forebyggende tiltak mot brann og ulykker.
  • Ulykkes- og katastrofesituasjoner som brann, redning, drukning og akutt forurensing.
  • Feiing og tilsyn med fyringsanlegg.
  • Salg av tjenester knyttet til forebygging og beredskap.

Samarbeidet har ansvar for, og myndighet til, å ivareta kommunenes forpliktelser etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (Brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter.

Vedtekter

Vedlegg 3 sak 08-02-19 ROS for IHBR 2019

Brannordning for IHBR vedtatt av styret 2020