Forebyggende avdeling

Forebyggende avdeling i brann og redning består av avd. leder, branningeniør og  branninspektør. Avdeling dekker kommunene Frosta og Levanger.

Avdelingen utfører tilsyn i §-13 objekter i henhold til  (brann og eksplosjonsvernloven), og tilhørende forskrifter som bl.a. forskrift om brannforebygging. Kommunene har også vedtatt lokal forskrift om tilsyn.

Informasjon og motivasjonstiltak til innbyggere i kommunene er viktige områder som det arbeides med kontinuerlig.

Øvelser og kurs for bl.a. sykehus, helse institusjoner, skoler,  barnehager private bedrifter osv gjennomføres og kan avtales med brann og redning. Prisliste på kurs og øvelser.

Vi arrangerer kurs i varmearbeider. Ta kontakt så kan vi tilpasse dette etter behov.

Vi deltar på nasjonale kampanjer som brannvernuka, aksjon boligbrann og røykvarslerdagen, og andre kampanjer i regi av myndigheten.

Arbeid med å forebygge brannvern blant barn og å hjelpe til med å berolige barn i forbindelse md ulykker gjøres bl.a. med hjelp av Bjørnis, brannvernbamsen.

Lover og Forskrifter

Byggesaker: Vi får ofte en del spørsmål om regelverk og vårt utstyr i forbindelse med planlegging og oppføring av bygg. Vi har derfor laget en oversikt som svarer på de fleste spørsmål angående dette. RAMMEBETINGELSER VED SØKNADER  RAMMEBETINGELSER VED BYGGESØKNADER

Aktuelle lover og forskrifter finnes på lovdata. https://lovdata.no/

Lov mot brann og eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (Brann- og eksplosjonsvernloven).

Forskrift om brannforebygging

Se også infosiden