Skip to content

Feiertjenesten

Hovedoppgaven til feieravdelingen er å føre tilsyn med fyringsanlegget og feie skorsteiner i Levanger, Verdal og Frosta kommune. Dette er lovpålagte oppgaver, og eier plikter å gi feieren adkomst, slik at feiing og tilsyn kan utføres.

Huseiers plikter ved feiing.

  • Eier/ bruker må signere varsel om feiing og passe på at feieren får dette.
  • Luker, spjeld og trekkventiler må lukkes forsvarlig
  •  Stige skal være lett tilgjengelig
  •  Godkjente takstiger/trinn skal også være montert på tak før feiing utføres.
  • Det må være grei adkomst til feieluke
  • Uttak av sot må tas ut av huseier, eller etter avtale med feier.

Feiervesenet inngår i brannvesenets forebyggende avdeling, og består av totalt 9 ansatte.
Tjenesten reguleres etter forskrift om brannforebygging §§ 6, 17 og gjelder både fritidsbolig og helårsboliger.
Eiere av helårsboliger og fritidsboliger med skorsteiner/ildsted vil automatisk bli kontaktet pr. post i forkant av feiing og tilsyn. Ved utførelse av feiing og tilsyn skal feieren alltid kunne fremvise legitimasjon.

Tilbakemelding etter tilsyn kan gjøres via vårt skjema: Tilbakemelding etter tilsyn. 

For feiing og tilsyn i boliger fastsetter kommunestyret et årlig gebyr. Gebyret betales årlig og er ikke knyttet opp mot et bestemt tidspunkt for når du får utført tjenesten.

Feiing og tilsyn i fritidsboliger er også etter behovsprøving. Kommunestyret fastsatt et eget gebyr som utsendes etter utført tjeneste

Avgifter, feie/ tilsyns gebyr for 2019 for Levanger og Verdal. Det kommer MVA på satsene. Avgifter og gebyrer 2020

Avgifter, feie/ tilsyns gebyr 2019 for Frosta. Det kommer MVA på satsene. Frosta gebyrer 2020

Tilsyn av fyringsanlegg

Alle boliger med fyringsanlegg vil få besøk av feier. Huseier og feier går gjennom hele fyringsanlegget og ser på brannsikkerheten. Med fyringsanlegget menes hele skorstein i hele sin lengde, ildsted,
røykrør, sotluke og feierluke.
Huseier må på oppfordring kunne fremlegge dokumentasjon som viser at ildsted er montert i henhold til monteringsanvisning.
Feieren vektlegger å informere om generell brannsikkerhet i bygget. Det gis informasjon om røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsforhold, i tillegg til fyringsteknikk og fyringsvaner.
Kan du ikke være tilstede selv ved tilsynet, kan du avtale med noen som kan slippe oss inn. Personen må være kjent i boligen. Etter utført tilsyn får du tilsendt en tilsynsrapport.

Feiing av skorstein

Feiing av fyringsanlegget er et viktig brannforebyggende arbeid. En sotet pipe trekker dårlig, gir dårlig forbrenning og dermed uøkonomisk fyring. Ved å fjerne sot evt. beksot reduseres faren for brann.
Feiingen omfatter feiing av røykløp og røykrør samt uttak av sot. Dersom sot skal fjernes må eier eller representant for eier være tilstede. Om ikke feieren kommer inn, og ikke får gjort denne delen av sitt arbeid er eier selv ansvarlig for å fjerne sotet.

Brann og feiervesenet skal sørge for behovsprøvd feiing av fyringsanlegget. Feieren vurderer tilstand, mengde og type sot i fyringsanlegget. Så settes en hyppighet for feiing.

Montering av nytt ildsted

Alle ildsteder skal meldes inn – uavhengig av brenselstype. Når nytt ildsted er montert skal dette
meldes inn til brann og feiervesenet. Straks du har sendt inn skjemaet kan du benytte ildstedet.

Nymontering og rehablitering av skorsteiner

Ny-montering og rehabilitering av skorsteiner er søknadspliktig til kommunens byggesaksavdeling i kommunen hvor eiendommen befinner seg.

Den søknaden skal ikke til brannvesenet.

Våre beste tips om fyring:

Fyr med tørr ved:

  • Tørr ved gir høyt varmeutbytte av brenselet, lite sot i pipa og minimal forurensning.
  • Feiervesenet anbefaler å bytte ut eldre ildsteder til nye rentbrennende ildsteder. Dette vil
    være både økonomibesparende og mer miljøvennlig.

Unngå rundfyring:

Hvis pipebrann:

Steng straks alle ovnsventiler og luker som fører til pipa. Vær spesielt oppmerksom på
peisspjeld.

Ring brannvesenet på telefon 110.

Slokking må overlates til brannvesenet.